Číslo

 

Názov a znenie zákona

18112018 

 

Zákon o ukončeNí osvieteNého absolutizmu

18. 11. 2018 dosiahol počet akcionárov SZM a.s. stovku. Bezplatný vstup do SZM malo iba prvých 99 členov. Počnúc stým, bude za zaveseNie na rebrík požadovaný jednorázový poplatok 15,-€.

08012011 

 

NOVELIZÁCIA Zákona o akciách

Od 6. januára. 2011 sa zvyšuje kvórum pre vstup do SZM z 50 na 99 akcií. 

Pre Fero Miša, Jožo Ivana a Ondreja Há platí stará hranica.

50 akcií stačí prvému záujemcovi Sub2:20 a Sub2:10 a dievčaťu Sub2:35 a Sub2:27. (využité/voľné)

21102008 

 

DEKRÉT O NESPLNeNOM LIMITE

V prípade, že organizátor ukončí z dôvodu vypísaného limitu preteky skôr, ako stihne bežec odbehnúť minimálne 42,195 km a:

- je smeroplatne odprezentovaný, 
- beží po vytýčenej trati,
- má aspoň jedného svedka, že dobehol,
- o výkone informuje počtára SZM ( eN, prezidenti ),

má nárok na započítanie akcie a uvedenie času, ktorý si odmeral, v Nástenkovej verzii výsledkov podujatia. 

13112007 

 

eN ZÁKON o povinnej službe nového člena.

Každý nový člen SZM, nezávisle na počte započítaných akcií, musí odslúžiť službu na poslednej priečke SZM rebríka, pri červenom lampáši. Jej trvanie je vymedzené dňom prijatia a dňom najbližšej aktualizácie rebríka.  

11112007 

 

eN ZÁKON o podmierečnej trati.

V prípade dodatočného zistenia krátkej trate, zostávajú akcie platné. Jedná o chybu organizátora, nie bežca

27072006 

 

FORESTOV ZÁKON o priestupnom zberačskom roku.

Prvé tri zberačské roky ( čo akcia, to jeden kalendárny deň ) majú 365 dní. Každý štvrtý zberačský rok má 366 dní. Tento údaj je dôležitý pri určovaní zberačského veku.     

31122006 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o prezidentskej štandarde.

SZM a.s. vlastní iba jednu virtuálnu prezidentskú zástavu, ale má dvoch prezidentov a dva prezidentské paláce. Zástava bude viať na prezidentskom paláci toho prezidenta (-ky), ktorý dobehne do cieľa maratónu v priamom súboji skôr. Zostáva v jeho držaní do okamihu, kedy v niektorom z nasledovných priamych súbojov dobehne ako druhý. 

31122004 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o prezidentke SZM a.s..

Prezidentkou SZM a.s. sa stane automaticky žena s najvyšším počtom akcií. Táto funkcia je paralelná s funkciou Prezident SZM a.s..     

25122003 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o viceprezidentoch SZM a.s..

Viceprezidentom SZM je každý člen Predstavenstva. Poradie viceprezidenta je dané aktuálnym poradím v rebríku.     

25122003 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o Predstavenstve SZM a.s..

Členom predstavenstva sa automaticky stane každý člen, ktorý vlastní 100 a viac akcií SZM..     

19092003 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o akciách SZM.

Za akciu SZM sa považuje každý beh dlhší alebo rovný 42 195 m. Za akcionára SZM sa považuje držiteľ minimálne 50 akcií SZM.     

19092003 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o prezidentovi SZM.

Prezidentom SZM, ktorý nemá žiadne práva ani povinnosti, sa automaticky stáva člen SZM s najväčším počtom odbehnutých maratónov a dlhších behov. Ak je registrovaný bežec, ktorý má najviac behov, ale neodovzdal zoznam, funkcia prezidenta ostáva neobsadená.  

01042002 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o maratónoch a ultramaratónoch.

Behy dlhšie ako 42 195 m sa tiež započítavajú do počtu maratónov. Započítavajú sa ako jeden beh. 

20062001 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o poradí.

V prípade rovnakého počtu akcií má v rebríku prednosť ten, kto má odbenutých viac km, teda viac ultra akcií. Potom ten, kto má viac akcií v aktuálnom roku.  

18062001 

 

VAGOV ZÁKON o tituloch.

Na Nástenke 42 195 neuvádzame žiadne akademické tituly. Hierarchia je tvorená výhradne na základe počtu akcií.

    - - -