Zľava: Peťu, Natálka, Peťu, eN, Natálka, Peťu, Jožo Vé, Katka, eN, NoceN.

foto: CanoneN.

 Bez obalu story

eNeM 357/009

Prievidza - SAMokruh - 2. 2. 2016

Výsledky

Povieme bez obalu. Voškoré záležitosti obalu prosté bývajú vo väčšej miere zdrojom komunikačnej zauzleNosti, ako umeNšovateľom trecích plôch. A

1. eN - eNeM357/009 Prievidza, SAMokruh, 2. 2. 2016 (split +15:10)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:00

1:06:49

1:38:55

2:11:39

2:46:30

3:21:55

3:57:30

4:35:42

4:53:38

34:00

32:49

32:06

32:45

34:51

35:25

35:35

38:12

17:56

6:48

6:34

6:25

6:33

6:58

7:05

7:07

7:38

8:10

Miro eN Kriško (4:53:38 - 1./42,2km) je v riti, v akej sa ocitol po 15-ke a hlavne po 35-ke, kedy v slušných mierečných rodinách začína tempo rásť smerom k rýchlejšiemu.

Bez obalu vysloveNá úvodná myšlieNka je tak hlboká, že mládeNec nedovidí bez optiky až na jej dno. Inštrukcia, ako by mal myšlieNku verbálne uchopiť, leží na dne. A optika mládeNca v nebojaschopnom stave, leží na smrť mŕtva vedľa nej.

Záležitosti v obale, ktoré súviseli s eNeM356/008, sú úplne iná liga. Aj keď zostali z titulu časovej nedostatočnosti neohovoreNé, kuknete na obal a hneď ste v domácom salóne. Salónky.

Kuknite na teNto obal-neobal a ste tam, kde mládeNec z titulu úvodnej hlbokej myšlieNky.

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 2./10,0km).

Natálka Juríková (bezčasu - 1./1,5km).

Jožo Vé Virčík (0:58:46 - 3./8,5km).

Katka Virčíková (bezčasu - 1./6,0km).

neDopísal eN, 2. 2. 2016.